DUMLUPINAR BİBLİYOGRAFYASI

 

 1. TEZLER
 • ADALI, Doğan, Büyük Taarruza Hazırlık Dönemindeki Diplomatik, Siyasi ve Askeri Faaliyetler, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi Anabilim Dalı, İstanbul 1998.
 • ALTINTAŞ, Ahmet. Milli Mücadele Döneminde Afyon ve Havalisi (1919-1922), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1990.
 • ATAMAN, Murat, Günal, Kurtuluş Savaşı’nda Levazım İkmal Faaliyetleri, Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2007.
 • BASTEM, Murat. Büyük Taarruzda Hava Harekâtı, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2010.
 • DEMİRALAY, Atilla, Büyük Taarruz ve Büyük Taarruz Şehitlikler, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2009.
 • ERDEM, Nilüfer, Yunan Tarihçiliğinin Gözüyle Anadolu Harekâtı (1919-1923), İstanbul Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Doktora Tezi, 2009.
 • ERDOĞAN, Abdullah, Çanakkale ve Büyük Taarruzda Mustafa Kemal Paşa’nın Askeri Rolü, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2017.
 • ERDOĞAN, Mübahat, Millî Mücadele’de Kütahya ve Çevresindeki Savaşlar, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.
 • EROL, Ertan, Türk Basınında Dumlupınar Zaferi (Eylül 1922-Eylül 1923), Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 1996.
 • EZER, Feyzullah, Büyük Taarruz Öncesi İkmal ve İaşe, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 1997.
 • GÜNEŞ, Muharrem, Büyük Taarruz Öncesi Askeri Hazırlıklar, Atatürk Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2002.
 • KÖYLÜ, Murat, 1919-1922 Döneminde Türk Ordusu İkmal Sistemi ile Yunan İkmal Sisteminin Karşılaştırılması, Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Doktora Tezi, 2006.
 • SEZENGÖZ, Sevinç, Millî Mücadele Döneminde Kütahya ve Birinci Meclis’te Kütahya Milletvekilleri, Siyasal Görüşleri ve Hizmetleri, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2006.
 • TÜRKSOY, Mehmet, Erhan, Askeri ve Stratejik Açıdan Büyük Taarruz, Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2004.
 • ÜÇÜNCÜ, Uğur, Türk Kamuoyunda Büyük Taarruz, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2010.
 • YETİM, Murat, İnönü Zaferi’nden İzmir’in Kurtuluşuna Kadar Açıksöz Gazetesi’nde Harici Haberler, Erzincan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2015.
 1. KİTAPLAR
 • 30 Ağustos 1922 Dumlupınar Başkomutan Meydan Muharebesi ve İnkılaplarımız, İdeal Matbaası, Ankara, 1933.
 • S. İzmir Fatihi, Karahisar ve Dumlupınar Muharebeleri Galibi Gazi Nureddin Paşa Hazretlerinin Tercüme-i Hali, Matbaa-yi Osmaniye, İstanbul 1339.
 • ACAROĞLU, M. Türker, Açıklamalı Atatürk Kaynakçası, Atatürk, Kurtuluş Savaşı, Atatürk devrimleri ve Türkiye Cumhuriyeti Üzerine Türkçe Ve Yabancı Dillerde Yayınlanmış 500 Seçme Kitap 1915-2016. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 1981.
 • Afyonkarahisar’dan İzmir’e Birinci Ordunun Karşısında Yunan Sürüleri, Orhaniye Matbaası, (Basım yeri belirsiz) 1339(1923).
 • AĞAOĞLU, Bülent, Basında 30 Ağustos Zaferi Hakkında Çıkmış Haberler Listesi, İstanbul: 2008.
 • Ahmed Nihad, Askeri tarih ve coğrafya: İstiklal harbi, Harbiye Mektebi Matbaası, İstanbul 1928.
 • AHMET (ATAMAN), Süvari Yüzbaşı, Türk İstiklal Harbi Başında Milli Mücadele, Akademi Kitabevi, İzmir, 1993.
 • AKGÜL, Suat, Zaferçetepeçalköy ve Başkomutanlık Zaferi, Zaferçetepeçalköy Bld. Bşk. Yayınları, Ankara, 1998.
 • AKINCI, İbrahim Ethem, Demirci Akıncıları, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, T.T.K. Yayınları, 2.Baskı, Ankara, 1989.
 • AKŞİN, Sina, Çağdaş Türkiye 1908-1980, Türkiye Tarihi 4.Cilt, Cem Yayınevi, 5.Baskı, İstanbul, 1997.
 • AKYÜZ, Yahya, Türk Kurtuluş Savaşı ve Fransız Kamuoyu 1919-1922, 2.Baskı, TTK Yay., Ankara 1988.
 • ALTAY, Mustafa, İstiklal Harbi Hatıralarım, Konya: Yenikitap Basımevi, 1952.
 • Anadolu İnkılabı, Milli Mücadele Hatıratı, İstanbul: Yeni İstanbul Yayınevi, 1969.
 • APAK, Rahmi İstiklal Savaşında Garp Cephesi Nasıl Kuruldu, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1990.
 • APUHAN, Recep, Şükrü, Son Kahramanlar, Timaş Yayınları, İstanbul, Aralık 2015.
 • ARIKAN, Zeki. Mütareke ve İşgal Dönemi İzmir Basını (30 Ekim 1918- 8 Eylül 1922), Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara 1989.
 • ARMAOĞLU, Fahir, Büyük Taarruz, Genel Kurmay Basımevi, Ankara 1992.
 • ARTUÇ, İbrahim, Büyük Taarruz Başkumandan Meydan Muharebesi, Kastaş Yayınları, İstanbul, 1986.
 • ARTUNÇ, İbrahim, Büyük Taarruz Başkomutan Meydan Muharebesi, İstanbul, 2005.
 • ATAK, Sadık, Büyük Komutan Orgeneral Harputlu Yakup Şevki Sübaşı : 26 Ağustos 1922’den sonra,
 • Atatürk ve Büyük Zafer: Nutuk, Beyanname, Demeç Ve Telgraflar, Ankara 1972.
 • ATATÜRK, Mustafa Kemal, Atatürk’ün Başlıca Nutukları: 1920-1938; der. Herbert Melzig. Ülkü Matbaası, İstanbul 1942.
 • ATATÜRK, Mustafa Kemal, Nutuk (1919-1927), Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 1997.
 • Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri IV, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara 1991.
 • AYDIN, Hüseyin, Acı Hatıralar, Sinan Matbaası, İstanbul, 1965.
 • AYKUT, Fahri, İstiklal Savaşı’nda Kütahya ve Eskişehir Muharebeleri, As. Matbaa, S.41, İstanbul 1936.
 • Başkumandanlık Meydan Muharebesi’nde, 1. Kolordu, Askeri Matbaa, İstanbul: 1932.
 • Başkumandanlık Meydan Savaşı Şehitlik ve Anıtları, Kütahya Valiliği Yayınları, Kütahya, 1998.
 • BAYKARA, Tuncer, Milli Mücadele, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayını, Ankara, 1985.
 • BAYRAK, M. Orhan, Büyük Nutuk’ta kim kimdir?, Milenyum Yayınları, İstanbul 2004.
 • BAYUR, Yusuf, hikmet, Türk Devleti’nin Dış Siyasası, Ankara: TTK Yayınları, 1973.
 • BELEN, Fahri Büyük Türk zaferi Afyondan İzmir’e İstiklal Harbi Hatıraları, Tenkitler, Tahliller, Doğuş Matbaası, Ankara 1962.
 • BELEN, Fahri, Büyük Taarruz, Genel Kurmay Basımevi, Ankara 1992.
 • BELEN, Fahri, Büyük Türk Zaferi (Afyon’dan İzmir’e Kadar), Cumhuriyet Gazetesi Yayınları, İstanbul, 1999.
 • Belgelerle Mustafa Kemal Atatürk(1916-1922),C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yay., Ankara 2003.
 • BEYATLI, Yahya Kemal, Eğil Dağlar: İstiklal Harbi yazıları, 1884-1958. Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara 1970.
 • BOZGEYİK, Burhan, Kurtuluş Savaşı Nasıl Kazanıldı?, Cihan Yayınevi, Eylül 2009, İstanbul.
 • Büyük Taarruz ve Dış Kamuoyu, X. Milli Egemenlik Sempozyumu, TBMM Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları, No:82, Ankara 1996.
 • DİNÇER, Ömer, Faruk, Milli Mücadelede Tavşanlı ve Emet: Cevizdere Zaferi, Uyum Ajans, Kütahya, 2007.
 • Dumlupınar Başkumandanlık Meydan Muharebesi, Devri Senesi Merasimi, Ankara: Matbaat Müdüriyet-i Umumiyesi, 1922 Hakimiyet-i Milliye Matbaası.
 • EDİP, Namık, 30 Ağustos 1922 Dumlupınar ve İnkılaplarımız, Ankara: Ankara Halkevi Neşriyatı Yayınları, 1932.
 • ENER, Suat, Türk İstiklal Harbi’nin Anahtarı, Harp Okulu Basımevi, İstanbul, 1937.
 • ERDEHA, Kamil, Milli Mücadele Vilayetleri, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1975.
 • ERİKAN, Celal, Kurtuluş Savaşı Tarihi, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2008.
 • ERKAL, Şükrü, Türk İstiklal Harbi, Büyük Taarruza Hazırlık ve Büyük Taarruz(10 Ekim 1921-31 Temmuz 1922), C.II, VI. Kısım, 1.Kitap, Genelkurmay Basımevi, Ankara 1967.
 • EROL, Ertan, Türk Basınında Dumlupınar Zaferi, Berikan Yayınevi, Ankara, 2017.
 • ESMER, Ahmet Şükrü, Siyasi Tarihi, Ankara: Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1953.
 • General Trikopis’in Hatıratı, Dersaadet Matba-i Askeriye, 1339.
 • HTK, Büyük Taarruz’da Batı Cephesi Komutanları ve Şehitleri, Alaş Basımevi, Yönetici Yayınları, İstanbul,1983.
 • GÖKMAN, Muzaffer, Atatürk ve Devrimleri Tarihi Bibliyografyası, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1968.
 • GÖNLÜBOL, Mehmet, Olaylarla Türk Dış Politikası, Ankara: Tıpkı Basım, 2014.
 • GÖRGÜLÜ, İsmet, Büyük Taarruz: 70 nci Yıl Armağanı, Genelkurmay Başkanlığı Yay., Ankara 1992.
 • GÖRGÜLÜ, İsmet, İstiklal Savaşında Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, T.C. Genelkurmay Başkanlığı Harp Dairesi, Ankara, 1949.
 • GÖRGÜLÜ, İsmet, On Yıllık Harbin Kadrosu, TTK Yayınları, Ankara, 1993.
 • GÖYÜNÇ, Nejat, Atatürk ve Milli Mücadele, İstanbul: Emek Matbaası, 1984.
 • GÜNDÜZ, Asım, Hatıratlarım, Hzl: İhsan Ilgar, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1973.
 • GÜRALP, Şerif, Kurtuluş Savaşı’nın İçyüzü (Bir Albayın Anıları), Güncel Yayıncılık, İstanbul, 2002.
 • GÜRIRMAK, Alaattin, Simav’da Yaren Geleneği-Kurtuluş Savaşı’nda Simav, İzmir,1999.
 • GÜRTUNCA, Mehmet Faruk, 30 Ağustos Zafer Aslanları, Ülkü Kitap Yurdu, İstanbul, 1939.
 • GÜRTUNCA, Mehmet Faruk, 30 Ağustos Zaferi, Ülkü Matbaası ve Kütüphanesi, İstanbul, 1942.
 • ILGAR, İhsan, Yeryüzünde Türk Mührü Şehitliklerimiz, Yağmur Yayınevi, İstanbul 2000.
 • İLGAR, İhsan, Tarih boyunca Türk Şehitlikleri, Kitapçılık Ticaret Limited Şirketi, İstanbul 1968.
 • İLHAMİ, Türker, Malazgirt’ten Dumlupınar’a 26 Ağustos, Kemalist Atılım 3, Akara: 1984.
 • İNAL, Halil İbrahim, Milli Mücadele Tarihi (Kağnı Kamyonu Yendi), Nokta Kitap Yayıncılık, İstanbul, 2008, s.472-476.
 • İNCEDAYI, Cevdet Kerim, Türk İstiklâl Harbi, (Garp Cephesi), Hazırlayan: Muhammet Safi, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2007, 282 s +kutu içerisinde 29 adet kroki.
 • İNCEDAYI, Cevdet Kerim, Türk İstiklal Harbi: Garp Cephesi, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayınları, İstanbul, 2007.
 • İNCEDAYI, Cevdet Kerim, Türk İstiklal Harbi: Garp cephesi, Matbaa-i Ebüzziya, İstanbul 1925/1341.
 • İZZEDDİN, İ. Ferik, Başkumandanlık Muharebesinde 1. Kolordunun Cepheye Takarrübü, Askeri Matbaası, İstanbul, 1932.
 • JAESCHKE, Gotthard, Kurtuluş Savaşı İle İlgili İngiliz Belgeleri, çev. Cemal Köprülü, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, T.T.K. Yayınları, Ankara, 1991.
 • JAESCHKE, Gotthard, Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi Mondros’tan Mudanya’ya Kadar( 30 Ekim 1918-11 Ekim 1922), Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 1989.
 • KAKAR, Nejat, Dumlupınar: Türk-Yunan İlişkileri Bağlamında Bir Şilep, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 2008.
 • KARAMAN, Ramazan, Devlet Kuran Zafer 30 Ağustos ve Kahramanları, Sarkaç Yayınları, Ankara, 2011.
 • KARLI, Ercan, Kurtuluş Savaşı Ve Cumhuriyet, Seçkin Yayınları, Ankara, 2004.
 • Şekip, Büyük Taarruz Nasıl Oldu, Akşam Kütüphanesi Yayını, İstanbul 1933.
 • MÜDERRİSOĞLU, Alptekin, Kurtuluş Savaşının Mali Kaynakları, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara 1990.
 • MÜTERCİMLER, Erol, Onlar Bizim İçin Öldüler (Bu Vatan Böyle Kurtuldu), Alfa Basım Yayım, İstanbul, 2017, 18.basım.
 • NALBANTOĞLU, Muhittin, Osmancık, İstanbul: Kalem Yayıncılık, 1981.
 • NALBANTOĞLU, Muhittin, Sarı Efe, Kalem Yayıncılık, İstanbul 1981.
 • NALBANTOĞLU, Muhittin, Yiğit Çocuk, Kalem Yayıncılık, İstanbul 1981.
 • NİŞ, Kemal, Türk İstiklal Harbi, Büyük Taarruz (1-31 Ağustos 1922), C.II, VI. Kısım, 2.Kitap, Genelkurmay Basımevi, Ankara 1995.
 • OKAY, Şenay Sezen M. Vedat Okay, Büyük Taarruzda Batı Cephesi Komutanları ve Şehitleri, Yönetici Yayınları, İstanbul 1983.
 • OLGUN, Yusuf, Dumlupınar Ruhu, Akıl Fikir Yayınları, Bursa 2015.
 • OZANOĞLU, İhsan, 30 Ağustos, Kral Matbaası, Kastamonu, 1952.
 • ÖKTE, Ertuğrul, Zekai Milli Mücadele Döneminde Milli Hareketler Ordu İşbirliği, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul 1980.
 • ÖNALP, Kâmil, Türk İstiklal Harbi: Batı Cephesi (9 Kasım 1920-15 Nisan 1921), Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi, Ankara, 1966.
 • ÖZAKMAN, Turgut, 1881-1938 Atatürk, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet kronolojisi, 1930-2013, Bilgi Yayınevi, Ankara 1999.
 • ÖZEN, Sadık, Kocatepe’den Dumlupınar’a, Ozan Yayıncılık, Ankara 2009.
 • ÖZKAN, Abdullah, A’dan Z’ye Kurtuluş Savaşı ve Atatürk dönemi, ABC Yayın Grubu, İstanbul 2005.
 • ÖZKÖK, Rüknü ve ÖZKÖK, Mustafa, Barış, Malazgirt’ten Dumlupınar’a, Doğan Kitap Yayınları, İstanbul, 2009.
 • SABİS, Ali İhsan. İstiklal Harbi ve Gizli Cihetleri, C.5, 6, Nehir Yay., İstanbul 1993.
 • SARI, İbrahim, Malazgirt’ten Dumlupınar’a, Antalya 2017.
 • SARIKOYUNCU, Ali, S. Önder, M. Erşan, Milli Mücadele’de Eskişehir, Osmangazi Üniversitesi Yayınları, 1.Baskı, Eskişehir, 2002.
 • SELEK, Sabahattin, Milli Mücadele I, İstanbul: Burçak Yayınevi, 1966.
 • SELEK, Sabahattin, Milli Mücadele Ulusal Kurtuluş Savaşı, İstanbul: Ağaoğlu Yayınevi, 1970.
 • SONYEL, Salahi, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politikası, Ankara: TTK Yayınları, 1951.
 • SOYSAL, İsmail, Türkiye’nin Siyasal Antlaşmaları (1920-1945), I. T.T.K. Yayınları, Ankara, 2000.
 • Stratejik ve Taktik Sonuçlar Broşürü: İstiklal Harbinde Büyük Taaruzda 15 nci Tümenin Tınastepe Muharebeleri (26-27 Ağustos 1922), Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı, Ankara 1976.
 • SÜERDEM, Hasan Fehmi, 30 Ağustos Zafer Destanı, Türkiye Eski Muharipler Cemiyeti Yayınları, Ankara, 1964.
 • ŞAHİN, Gürsoy, Atatürk ve Büyük Taarruz Kahramanlarına Armağan, Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları, 2000.
 • ŞAMSUTDİNOV, A.M., Mondros’tan Lozan’a Türkiye Ulusal Kurtuluş Savaşı Tarihi (1918-1923), Çev. Ataol Behramoğlu, Doğan Kitapçılık, 2.Baskı, İstanbul, 1999.
 • ŞAPOLYO, Enver Behran, Kemal Atatürk ve Milli Mücadele Tarihi, Berkalp Kitabevi, Ankara 1944.
 • ŞİMŞİR, Bilan, İngiliz Devleti Sakarya’dan İzmir’e, Bilgi Yayınevi, Ankara 2000.
 • TBMM Gizli Celse Zabıtları, C.3., İş Bankası Kültür Yay., Ankara 1985.
 • TENGİRŞENK, Yusuf Kemal, Vatan Hizmetinde, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 2001.
 • TUNCEL, Bedrettin, Büyük Zafer ve Afyonkarahisar, Büyük Zaferin 50.Yıldönümüne Armağan, Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Kültür Yay. İstanbul 1972.
 • Turhan, Talat, 30 Ağustos, İleri Yayıncılık, İstanbul 2004.
 • Türk İstiklal Harbi, Büyük Taarruz (1-31 Ağustos 1022), C.II, VI. Kısım, 2.Kitap, Genelkurmay Basımevi, Ankara 1995.
 • Türk İstiklal Harbi, Büyük Taarruza Hazırlık ve Büyük Taarruz (10 Ekim 1921-31 Temmuz 1922),II, VI. Kısım,1.Kitap, Genelkurmay Basımevi, Ankara 1967.
 • Türk İstiklal Harbi: Batı Cephesi (9 Kasım 1920-15 Nisan 1921), Ankara: Genel Kurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi, 1966.
 • Türk İstiklal Harbi: Batı Cephesi II. İnönü, Aslıhanlar ve Dumlupınar Muharebeleri, Ankara: Genelkurmay Basımevi, 1994.
 • Uçman, Abdullah, Doğumunun 100. Yılında Atatürk’e Armağan: Dumlupınar Zaferi’nin İkinci Yıldönümü,  İstanbul 1981.
 • UĞURLU, Nurer Atatürk ve Türk Devrimi, Örgün Yayınevi, İstanbul 2003.
 • ULUŞAN, Ahmet, Milli Mücadele Moral Gücümüz, Ercan Matbaacılık, Ankara 1988.
 • UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, Kütahya Şehri, İstanbul, 1932.
 • ÜÇÜNCÜ, Uğur, Büyük Taarruz, Altın Post Yayınları, İstanbul 2012.
 • YAKAR, Serdar, Milli Mücadele Kahramanlarımız, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 2015.
 • YAZMAN, Aslan Tufan, Dumlupınar’dan İzmir’e Esen Kasırga, DYO Kültür Yayınları, İstanbul, 1971.
 • YAZMAN, Aslan Tufan, Dumlupınar’dan İzmir’e esen Kasırga: (Günü Gününe Büyük Taarruz), DYO Kültür Yayınları, İstanbul 1971.
 • YEL, Selma, Yakup Şevki Paşa ve Askeri Faaliyetleri, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2002.
 • YILMAZ, Veli, Sakarya’dan Lozan’a Sakarya ve Dumlupınar Meydan Muharebeleri, Kastaş Yayınları, Ankara, 2008.
 1. MAKALELER
 • “Türk İstiklal Savaşında Başkumandanlık Sorunu”, Hzl: İstanbul Tarihi Araştırmalar Grubu, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, S.18, Ağustos 1986, ss.4- 9.
 • “Türk İstiklal Savaşında Başkumandanlık Sorunu”, Hzl: İstanbul Tarihi Araştırmalar Grubu, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, S.18, Ağustos 1986, ss.4- 9.
 • AKANDERE, Osman ve Mehibe Akandere, “Büyük Taarruz Öncesi Akşehir’de Yapılan Komutanlar Toplantısı ve Düzenlenen Futbol Maçının Milli Mücadelemiz Bakımından Önemi”, Ata Dergisi, S.8, Konya 1999, ss. 169-177.
 • AKDAĞ, Ömer, “Büyük Taarruzdan Önce Yusuf Kemal Bey’in Padişahla Görüşmesi ve Avrupa Seyahati, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C.XIV, S.41, Temmuz 1998, ss.487-512.
 • ALPAN, Necip, Dumlupınar Büyük Meydan Muharebesi’nin Ulusal Anlamı, Sivil Müdafa Dergisi, Sayı:51, Ankara: 1973.
 • Askeri Tarih Belgeleri Dergisi Askeri Tarih Bülteni, Aslıhanlar-Dumlupınar Muharebeleri Harp Tarihi Broşürü, Gnkur, ATASE Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2000.
 • AVCI, Orhan, Türk Milli Mücadelesi Tarihinde Kuva-yı Milliye Devri, T.B. Gnkur. ATASE Bşk. Yay.Y.23, S.45, Ankara, 1998.
 • “Başkumandanlık (Afyonkarahisar-Dumlupınar) Meydan Muharebesi’nin Mevzilere Taarruz Bakımından Tetkiki”, Askeri Mecmua (6), Ankara: 1935.
 • BELEN, Fahri, “Büyük Taarruz”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, S.18, Ağustos 1986, ss. 54-72.
 • BELEN, Fahri, “Yunan Cephesi Nasıl Yarıldı”, Büyük Zaferin 50.Yıldönümüne Armağan, Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Kültür Yay., İstanbul 1972.
 • BIYIK, Asım, Türk İstiklal Harbi Sakarya Meydan Muharebesi (23 Ağustos-13 Eylül 1921), T.B.D. Gnkur. ATASE Bşk. Yay.Y.42, S.96, Ankara, 1993.
 • DOĞANAY, Rahmi, “Büyük Taarruz’da Türk Havacılığı”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 13, S.1, Ocak 2003, ss.375-388.
 • DOĞANAY, Rahmi, “Milli Mücadele’de Türk Havacılığı ve Başkomutanlık Savaşı’nda Havacıların Rolü”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 86. Yılında Kocatepe-Büyük Taarruz Özel Sayısı, C.X, S. 2, Ağustos 2008, s. 53-64.
 • DOĞANAY, Rahmi, “Milli Mücadele’de Türk Havacılığı ve Başkomutanlık Savaşı’nda Havacıların Rolü”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 86. Yılında Kocatepe-Büyük Taarruz Özel Sayısı, C.X, S. 2, Ağustos 2008, s. 53-64.
 • Dumlupınar Meydan Savaşı ve Kesin Zafer, Atatürk Türkiye’si Dergisi, Ankara 1980.
 • DURAN, Tülay, Akşehir-Kütahya Kuva-yı Milliyesi Hakkında Mustafa Kemal’e Gönderilen Rapor, T.T.D. S.29, Ankara, 1987.
 • ERENDİL, Muzaffer, Kütahya-Eskişehir Muharebeleri, A.T.B. Gnkur. ATASE Bşk. Yay. Y.5, S.10, Ankara, 1980.
 • ERKAL, Şükrü, “Büyük Taarruzda Başkumandan Muharebesi”, Belgelerle Türk Tarih Dergisi, S.90-91-92, Ağustos- Eylül- Ekim 2004, ss. 34-41.
 • GÖYÜNÇ, Nejat, Dumlupınar Meydan Muharebesi’nin Anadolu Türk Tarihindeki Yeri, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Ankara: 1972.
 • GÜNDÜZ, Asım, “Büyük Taarruz Nasıl Hazırlandı?”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, S.18, Ağustos 1986, ss.36-39.
 • HACIEMİNOĞLU, M. Necmettin, “Başkumandanlık Meydan Muharebesi 30 Ağustos”, Türk Kültürü, S.424, Ağustos 1998, ss. 466-470.
 • Harp Tarihi Belgeleri Dergisi Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası, 30 Ağustos Özel Sayı, Dumlupınar-Kütahya, Kütahya, 2005.
 • İNÖNÜ, İsmet, “Sakarya’dan İzmir’e”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, S.18, Ağustos 1986, ss. 25-35.
 • KOLLU, Atilla, “Büyük Zafer(Öncesi ve Sonrası İle), Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C.VIII, S.24, Temmuz 1992, ss.481-560.
 • “Kütahya”, Ana Britannica, C.20, Ana Yayıncılık A.Ş., İstanbul, 1989.
 • “Kütahya”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, C.26, Diyanet Yayınları, İstanbul, 2002.
 • “Kütahya”, Yurt Ansiklopedisi, C.VII, Anadolu Yayıncılık, İstanbul, 1982- 83.
 • MİRALAY, M, Kemal, “Sakarya’da Yunan Ordusu Ne Yaptı ve Ne Yapmalı İdi?” Mecmua, As. Matbaa, Y.52, S.94, İstanbul, 1934.
 • ORTAK, Şaban, “Büyük Taarruz’un TBMM’deki Yansımaları”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yılında Kocatepe- Büyük Taarruz Özel Sayısı, C.X, S.2., Ağustos 2008, ss. 65-97.
 • ÖNDER, Mehmet, “Akşehir’de Garp Cephesi Karargahı ve Büyük Taarruz Kararı”, Büyük Zaferin 50.Yıldönümüne Armağan, Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Kültür Yay., İstanbul 1972.
 • SAMİ, Kemalettin, “Milli Ordu Nasıl Doğdu, Nasıl Kazandı?!”, Yakın Tarihimiz, S.27, C.3, Ağustos 1962, ss. 7-9.
 • SAYILIR, Burhan (2014), “30 Ağustos Zafer Bayramı Kanunu, İlk Zafer Kutlaması ve Büyük Taarruz İle İlgili Bazı Bilgiler”, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, Yıl: 12, Sayı: 16, Çanakkale, ss. 89-114
 • ŞARMAN, Kansu, “Büyük Taarruz Hazırlıkları Akşehir’de Futbol Maçı”, Popüler Tarih, S.22, Haziran 2002, ss. 14-15.
 • TANFER, M, Vehbi, “Türk Kurtuluş Savaşı: Kapsamı ve Yöntemi Sorunu”, ATAM Dergisi, S.20, C.VII, T.T.K. Basımevi, Ankara, 1991.
 • TIZLAK, Fahrettin, “Milli Mücadelenin Sosyal, Ekonomik ve Askeri Kaynakları Üzerine Bir Değerlendirme”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, S. 96, Aralık 1994, ss.50-60
 • ÜÇÜNCÜ, Uğur, “Arşiv Belgelerine Göre Büyük Taarruz”, Tarih Okulu Dergisi, S.25, Mart 2016, ss. 269-310.
 • YALMAN, Ahmet Emin, TBBM Büyük Zafer, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Ankara.
 • YILMAZ, Fehmi, “Birinci İnönü Muharebesi”, T.B.D. Gnkur. ATASE Bşk. Yay. Ankara, 1991.
 • ZAFER-BÜYÜK TAARRUZ ÖZEL SAYI (Silahlı Kuvvetler Dergisi özel sayı)
 1. SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ
 • ALTINTAŞ, Ahmet, “Koca Behçet’in Hatıratında Milli Mücadele’de Afyonkarahisar”, VII Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, Ankara 2007, ss. 41-47.
 • ARIKAN, Zeki, “Büyük Taarruz Öncesi Türkiye’nin Durumu”, Milli Egemenlik Sempozyumu, T.B.M.M. Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları, Afyon, 1996.
 • GÜNEŞ, İhsan, “Büyük Taarruz Öncesi Diplomatik Hazırlıklar”, Milli Egemenlik Sempozyumu, T.B.M.M. Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları, Afyon, 1996.
 • SARIKOYUNCU, Ali, “Millî Mücadelede Afyon Müftüsü Hüseyin (Bayık) Efendi”, 3’üncü Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, 22-24 Ekim 1993, Afyon Belediyesi Yayınları, Afyonkarahisar, 1993.
 • ŞİŞMAN, Adnan, “Millî Mücadele’de Afyon ve Uşak’ın Kurtuluşu”, Milli Egemenlik Sempozyumu-Büyük Taarruz ve Sonuçları, T.B.M.M. Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları, No:82, Afyon,1996.
 • YALMAN, Ahmet Emin, Kurtuluş Savaşı Basında Büyük Zafer, Birinci Zafer Sempozyum Bildirileri, 1989, Afyon, ss.239 – 271.
 • Büyük Taarruzun 90. Yılında Uluslararası Milli Mücadele ve Zafer Yolu Sempozyumu (2012: Uşak), yayına hazırlayan: Arzu Güvenç, Murat Saygın, Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi, 2014.

Hazırlayanlar: Dr.Öğr. Üye. Hacı Murat Arabacı, : Dr.Öğr. Üye. Arif Kolay

Katkıda Bulunanlar: Gözde SAYIN, Selin ERTAŞ, Selin ÖZCAN, Nilgün ÖZÇELİK, Ali YAVUZ, Ahmet ÇUBUK, Eşref DEMİR, Mustafa YILMAZ, Mehmet GÖKÇE, Abdullah ATASEVER, Alperen GÖKÇE, İlyas ER, Gökhan DOĞAN, Merve Nur ÇINAR, Kübra DEMİR

 

Dumlupınar Tarihini İçin Çalışıyoruz

PROJE HAKKINDA

Dumlupınar Üniversitesinin 25. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından “Dumlupınar’dan Dumlupınar’a Projesi” başlatılmıştı. Bu proje içerisinde  “Dumlupınar’dan Dumlupınar’a Büyük Yürüyüş ve Ecdadımızı Yâd Etme”, 

iNCELE »

Dr. Remzi Gören – Proje Sahibi

 • Doç. Dr. Arif Kolay -Proje Yürütücüsü ve Genel Koordinatörü

  Doç. Dr. Ersen Ersoy – Yürütücü Araştırmacı -Editör

  Doç. Dr. Gürsel Yanık – Görsel Yönetmen

  Dr. Öğr. Üyesi Kadir Güler – Yürütücü -Araştırmacı-Editör

  Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal -Yürütücü – Araştırmacı – Editör

  Dr. Öğr. Üyesi Onur Bingöl – Görsel Yönetmen

  Dr. Öğr. Üyesi Hacı Murat Arabacı – Yürütücü – Araştırmacı – Editör

  Dr. Öğr. Üyesi Şakir Turan – Yürütücü – Araştırmacı – Editör

  Dr. Öğr. Üyesi Özlem Kayabaşı – Yürütücü – Araştırmacı – Editör

  Öğr. Gör. Fatih Kara – Görsel Yönetmen

  Öğr. Gör. Yusuf Ziya Beydüz – Araştırmacı

  Uzm. Emine Gedik – Araştırmacı

  Ali Günhan – Araştırmacı

  Kürşat Nusret Erden – Araştırmacı

  Bahadır Kurt – Araştırmacı

  Özgür Yiğit – Yürütücü- Araştırmacı

  Alaattin Özçalı – Araştırmacı

  Öğr. Gör. Adem Dönmez – Grafik Tasarim & illustrasyonlar

  Mustafa Said Kaya – Web Tasarım & Yazılım

DPU YENI

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi Tavşanlı yolu 10. km KÜTAHYA / TÜRKİYE

Tel: +90 (0274) 265 20 31      E-posta:  basın@dpu.edu.tr

MUSTAFA HAKKI YEŞİL KÜTÜPHANESİ

Copy right 2018 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi -Tüm hakları saklıdır